Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Sollicitatiebaas: geregistreerde handelsnaam van Master Online Services, gevestigd te Yerseke onder KvK nr. 69551901.
 2. Klant: degene met wie Sollicitatiebaas een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Sollicitatiebaas en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sollicitatiebaas.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen die Sollicitatiebaas hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen op die Sollicitatiebaas hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sollicitatiebaas te allen tijde wijzigen.
 3. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Sollicitatiebaas prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.
 4. De Klant heeft het recht om de overeenkomst met Sollicitatiebaas op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 5. Voor het eerste gebruik van Sollicitatiebaas is afname van een abonnement verplicht. Aan het abonnement zijn per maand, 6 maanden of 12 maanden kosten verbonden, afhankelijk van het gekozen abonnement. Deze vergoeding wordt automatisch afgeschreven. Klant stemt ermee in dat de periodieke vergoedingen steeds vooraf worden afgeschreven via, afhankelijk van de door de Klant voor de eerste betaling gekozen betalingsmethode, respectievelijk automatische incasso (SEPA) of Credit Card.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor voldoende saldo en de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
 7. Indien de Klant een afschrijving laat blokkeren of een automatische incasso transactie driemaal mislukt, dan is Sollicitatiebaas gerechtigd om de toegang tot het Account te beëindigen. De vergoedingen blijven evenwel verschuldigd. Sollicitatiebaas is gerechtigd Klant daarvoor een (digitale) factuur of e-mail te sturen of daarvoor een derde in te schakelen. De betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, binnen 7 dagen na de factuurdatum en/of de verzonden e-mail door de Klant te worden voldaan.
 8. Bij het terugdraaien of blokkeren van een automatische incasso of credit card betaling worden extra kosten in rekening gebracht voor de Klant. Deze kosten bedragen standaard €10,00.
 9. Bij het mislukken van een automatische incasso of credit card betaling worden extra kosten in rekening gebracht voor de Klant. Deze kosten bedragen standaard €0,25.

Artikel 4: Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 5: Verrekening

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan Sollicitatiebaas te verrekenen met een vordering op Sollicitatiebaas.

Artikel 6: Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Sollicitatiebaas enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

Sollicitatiebaas heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Artikel 8: Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 2. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Sollicitatiebaas de betreffende bescheiden.

Artikel 9: Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

De overeenkomst tussen Sollicitatiebaas en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 31 dagen, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Sollicitatiebaas behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De Klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sollicitatiebaas (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 11: Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van Sollicitatiebaas een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Sollicitatiebaas waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Vrijwaring

De Klant vrijwaart Sollicitatiebaas tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sollicitatiebaas geleverde producten en/of diensten.

Artikel 13: Klachten

 1. De Klant dient een door Sollicitatiebaas geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Sollicitatiebaas daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Sollicitatiebaas uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Sollicitatiebaas in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Artikel 14: Ingebrekestelling

 1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Sollicitatiebaas.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Sollicitatiebaas ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 15: Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

Als Sollicitatiebaas een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Sollicitatiebaas verschuldigd zijn.

Artikel 16: Aansprakelijkheid Sollicitatiebaas

 1. Sollicitatiebaas is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 2. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 17: Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Sollicitatiebaas vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18: Recht op ontbinding

 1. Indien u als Klant het abonnement aangaat, kunt u op ieder moment het abonnement via uw account opzeggen. Om verlenging van het abonnement te voorkomen dient in ieder geval voor de dag van de nieuwe periode opgezegd te worden.
 2. Bij opzegging van het abonnement zal het vooruit betaalde bedrag in geen geval worden terug betaald aan de Klant.
 3. Sollicitatiebaas heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Sollicitatiebaas kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 19: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sollicitatiebaas in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan Sollicitatiebaas kan worden toegerekend in een van de wil van Sollicitatiebaas onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Sollicitatiebaas kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sollicitatiebaas 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Sollicitatiebaas er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Sollicitatiebaas is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 20: Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 21: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Sollicitatiebaas is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sollicitatiebaas zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 22: Overgang van rechten

 1. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Sollicitatiebaas.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Sollicitatiebaas bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sollicitatiebaas is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 11 mei 2021